ÇDM Hukuk | Faaliyet Alanları
lawyer, avukat, istanbul, attorneys at law, commercial law, ticaret hukuku, ceza hukuku, criminal law, law firm, law office, avukatlık bürosu, hukuk bürosu, hukuk
365
page-template-default,page,page-id-365,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.2.1,popup-menu-slide-from-left,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Faaliyet Alanları

ÇDM Hukuk’un ana uzmanlık alanlarından olan ticaret ve şirketler hukukunda;

Bir şirketin kurulmasından başlayarak; var ise faaliyet izninin alınması, sermaye finansmanı, lisans sözleşmeleri ve faaliyetine başlaması amacıyla ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve kurumun ticari faaliyetinin geliştirilmesi ve hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli tüm hukuki desteğin sağlanması, ortaklık yapısının değiştirilmesinden, birleşme & devralma işlemlerine, şirketin mahkemeler ve resmi kurumlar nezdinde temsili ile büyüme aşamasından, gerektiği takdirde tasfiyesine kadar söz konusu olabilecek tüm aşamalarda en iyi şekilde hukuki destek sağlanmaktadır.

Yine büromuz ticari şirketlerin günlük faaliyetlerinden kaynaklanan sorunların çözümü amacıyla ticaret kanunu ve sair mevzuat bakımından düzenli danışmanlık hizmeti vermekte, şirket esas sözleşmesinin düzenlenmesi, şirketin genel kurul ve yönetim kurulunun tüm toplantılarının yürütülmesi, gerektiği durumda sermaye artırımı – azaltımı vb. kararların alınması gibi şirketin sekreteryal işlemlerinin yürütülmesi, müvekkillerimizin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurul toplantılarında temsil edilmesi, şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, Şirket’in faaliyet alanına uygun olarak başta personel istihdamı, mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, mali hukuk ve vergi hukuku alanlarında şirketlerin mali müşavirleri ile işbirliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.

Bunlar haricinde mevzuata uyum kapsamında, müvekkil şirketlere eğitimler verilmekte, önleyici hukuk hizmeti yaklaşımımızla müvekkil şirketlerin hukuken en güvenli şekilde faaliyet göstermesine önem verilmektedir.

ÇDM Hukuk; taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini, kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflar gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili olarak müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin oluşturulması süreçlerinde yer almaktadır. Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi konusunda hizmetler vermekteyiz. Bunun yanı sıra, gayrimenkul konularından doğan her tür hukuki ihtilafta da müvekkillerimizi hem üçüncü kişiler hem de mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

İlaveten, taşınmazların hukuki ve imar durumu ile ilgili inceleme yapılması, imar uygulamalarından kaynaklanan davaların takibi, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarının takibi, elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazın paylı mülkiyete çevrilmesi, ulusal ve uluslararası inşaat projelerinde proje aşamasında danışmanlık hizmeti sunulması, gayrimenkule ilişkin tapu tescil – iptal davalarının takibi, idarenin işlemlerine karşı yürütülen dava takip işlemleri, arsa payı karşılığı gayrimenkul satış vaadi, inşaat, hasılat paylaşımı ve alt müteahhitlik sözleşmelerinin hazırlanması, tüketici kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili danışmanlık verilmesi ve sonrasında davaların takip edilmesi hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca ÇDM Hukuk olarak, kentsel dönüşüm projelerinin yürütülmesi, kentsel dönüşüme tabi binaların tespiti ile sonraki sürecin müteahhit ile işbirliği içinde yürütülerek pay sahiplerinin haklarının korunması yönünde danışmanlık ve dava hizmetleri de verilmektedir.

Büromuz, ulusal, uluslararası şirketlere ve şahıslara bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir. Büromuz avukatları şirketlerin günlük işleyişlerinde personellerin özlük hakları, istihdam süreçleri ve iş hukukundan kaynaklanan taleplerine yönelik olarak müvekkillerimize düzenli danışmanlık vermekte ve böylece olabildiğince anlaşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi için gayret göstermekte ve arabuluculuk yapmaktadır. Şahıs müvekkiller açısından ise, işçilik haklarından kaynaklı alacaklarının takibi ile haksız fesih durumlarında işe iade davaları ve hizmet tespiti davalarının takibi yapılmaktadır.

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında, şirketlerin İK süreçlerinin projelendirilmesi, işe alımdan işten çıkarmaya kadar tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi, sözleşmeler, savunma talepleri, uyarı metinleri ve ilgili dokümantasyonların hazırlanması, kurumsal şirketlerin İK departmanları ve ilgili departmanlarına iş hukuku eğitimi verilmesi, sendikal süreçlerin yönetilmesi büromuzun başlıca faaliyet alanlarındandır.

ÇDM Hukuk; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ile idare ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, kamu ihalelerinin takibi, bu bağlamda yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve idare ile özel hukuk kişileri arasında doğacak imar hukuku başta olmak üzere idari para cezası, yıkım kararı, inşaatı durdurma, idari işlem ve kararların iptali amacıyla açılan davalarda müvekkillerini İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil etmekte ve kamu kurum ve kuruluşlarında işlerinin takibi hususlarında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.
Vergi Hukuku açısından da vergi ziyaı cezalarının iptali davalarının takibi, vergi cezalarının uzlaşma aşamalarında müvekkillerini temsil etmekte, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, gelir vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir, işbu konuların yargıya taşınması halinde de Vergi Mahkemelerinde müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

ÇDM Hukuk; soruşturma aşamasından kovuşturmanın sonuna kadar, cezai süreçlerin  her aşamasını büyük bir titizlik ve itina ile takip etmekte ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

 

Büromuzun ana uzmanlık alanlarından olan Ceza Hukukunda;

 

  • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu, savcılık işlemleri,
  • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
  • Şüpheli ve sanık müdafii olarak ceza yargılamalarında savunma ve hukuki yardım,
  • Tutukluluk ,tutukluluğa itiraz işlemleri, ceza dosyasına yapılacak itirazlar,
  • İstinaf, temyiz, ve savunma dilekçeleri hazırlanması
  • Yargılanmanın yenilenmesi, eski hale iade talebi dava ve işlemleri
  • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
  • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular

 

gibi tüm süreçler müvekkillerinin çıkarlarını en üst düzeyde gözeterek en iyi sonucun alınması için avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Büromuz başta malvarlığına ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar,  örgütlü suçlar ve terör suçları, uyuşturucu madde ticareti suçları olmak üzere ceza hukukunun her alanında faaliyetlerini etkin biçimde yürütmekte olup, çalışma disiplini, müvekkillere yaklaşımı ve tecrübesi ile adından başarıyla söz ettirmektedir.

 

Aynı zamanda emniyet kurumu, savcılık ve mahkeme makamları nezdinde yürütülen tüm süreçlerde müvekkillerle birebir iletişim içerisinde hukuki destek sağlanmakta ve müvekkillerimiz en iyi şekilde temsil edilmektedir.

Enerji, finansal hizmetler, sağlık, teknoloji, hazır giyim sektörleri de dahil çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize birleşme ve devralma işlemleri ve bu işlemlerle ilgili bildirimler dahil rekabet hukuku konularında hukuki hizmet vermekteyiz.

Fiyat belirleme, bölge ve müşteri sınırlaması, bağlama anlaşmaları, münhasırlık, ayırımcılık ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na müvekkillerimiz adına şikayetlerde bulunulması amacıyla hukuki destek hizmeti verdiğimiz gibi, bu konulara ilişkin müvekkillerimiz aleyhine yapılan şikayetlerde de müvekkillerimize, yerinde incelemeler de dahil, Rekabet Kurumu soruşturmalarının bütün aşamalarında hukuki hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını göz önüne alan ve müvekkillerimizin hukuk departmanlarına ve/veya operasyondaki ekiplerine yönelik rekabet mevzuatına uygunluk konusunda eğitimler verilmektedir.

ÇDM Hukuk, tüketici işlemlerinden doğan ihtilaflarda hem tüketici hem de tüketicilere hizmet veren tüzel kişi müvekillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.
Bu kapsamda, ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıklar, kredi sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan ihtilafların giderilmesi, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla tüketiciler lehine dava açılması veya hakem heyeti kurullarına başvurularak ihtilafların sonuçlandırılması, tacir müvekkillerimiz açısındansa, tüketiciler tarafından ikame edilen davaların takibi ve dava öncesinde tüketici taleplerinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hukuki danışmanlık verilmesidir.

ÇDM Hukuk olarak, boşanma, velayet, nafaka, mal rejiminin tasfiyesi ve evlilik sözleşmelerinin hazırlanması konularında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları en iyi hukuki desteği sağlamaktayız.

Hizmetlerimizden bazıları:

• Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
• Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
• Evliliğin iptali davasının açılması ve takibi
• Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
• Boşanma davası ile nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
• Yabancı Mahkeme Kararlarının tanıma ve tenfiz davalarının takibi
• Velayet davaları açılması ve takibi
• Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
• Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
• Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
• Evlilik sözleşmesinin hazırlanması
• İsim ve yaş değişikliği davalarının açılması ve takibi
• Vasi atanması, vesayet altına alma ve vasilikten doğan davaların takibi
• Gaiplik kararı alınması

ÇDM Hukuk gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanan ihtilaflar kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermesinin yanısıra;

• Her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,
• Çek ve senetten kaynaklanan alacakların tahsili
• İtirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği,
• Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri,
• Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri,

Konusunda alacak takip ve dava hizmeti vermektedir.

ÇDM Hukuk olarak; yabancı ülke vatandaşlarının çalışma izinlerinin alınması, süresinin uzatılması, oturma izni alınması, süresinin uzatılması başvurularının yapılması ve sair işlemlerin takibi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi ve şirket kurması, yabancıların miras yoluyla Türkiye’de edindiği taşınmazlar başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda uzman ekibimizle Türkçe ve İngilizce dillerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uyuşmazlığın türü veya hangi hukuk dalına ilişkin olduğuna bakılmaksızın, etkin bir şekilde kullanılmaları halinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin söz konusu uyuşmazlığa son vermek adına müvekkillerimiz için zaman/maliyet açısından yararlı bir seçenek oldukları kanaatindeyiz.

Öncelikli amacımız uyuşmazlıkların müvekkillerimizin yararına ve en etkili şekilde sonuçlanmasıdır. Uyuşmazlıkların sulh ile çözümlenmesi için yenilikçi ticari çözümler üretmek ve geliştirmek için de yoğun çaba harcamaktayız.

Uyuşmazlıkların arabuluculuk kurumuna başvurularak yani bir üçüncü kişi arabulucu tayin edilmek suretiyle çözümlenmesinin geleneksel dava yöntemlerine nazaran çok daha hızlı, ekonomik ve başarılı çözümler ürettiği bir dönemdeyiz.

Bu sebeple ÇDM Hukuk olarak, ihtilafların çözümü için müvekkillerimizi geleneksel yöntemler yerine arabuluculuk, uzlaştırma ve sulhe davet gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurmaya sevk etmekteyiz.

ÇDM Hukuk; miras hukukunun her aşamasına ilişkin olarak müvekkillerine gerek dava takibi gerekse danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz, miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların duruma en uygun şekilde asgari maliyetle çözümünün yanı sıra uyuşmazlık doğmadan önceki önleyici hizmetleri de kapsamaktadır.
Bu çerçevede yasal ve atanmış mirasçılar ile birlikte ölüme bağlı tasarruflar neticesinde hak sahibi olan vasiyet alacaklılarına; mirasın paylaşımı ve intikaline yönelik davaların, reddi miras davalarının, vasiyetnamelere ilişkin olarak okunma, iptal, tenfiz ve benzeri davaların yürütülmesine ve miras hukukuna ilişkin ileride yaşanabilecek problemlerin önlenmesi ve miras bırakacak müvekkilimizin istekleri doğrultusunda vasiyetname tanzim edilmesine yönelik olarak hizmet vermekte ve mirasçılar arasındaki ihtilafların davaya taşınması durumunda da müvekkillerimizin haklarının temini için en iyi şekilde dava takip hizmeti verilmektedir.

Büromuz Türk Patent Enstitüsü’nün kararlarının iptalinde, marka ve patent haklarının ihlali konularında, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku alanındaki her tür davanın takibini yapmakta ve fikri sınai hukuk alanında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Özellikle;
– Marka ve patent hukuku (marka haklarının tespit edilmesi ve korunması, marka ve patent tescili, gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi, ihlal ve aykırılık vs. durumlarda dava açılması);
– Telif hakkı (telif hakları konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yardım, kullanım hakkı sözleşmeleri, kişinin kendi resmi üzerindeki hakkı, vb.)
– Tasarımların korunması ve faydalı model hukuku (faydalı modellerin kullanımı ve uygulaması, taklit davaları vb.)
– Haksız rekabet hukuku (haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alma ve müvekkilleri koruma, rekabet yasağının ihali, marka hakkına ve ismine tecavüz hallerinde hukuki danışmanlık vb.)
– İnternet hukuku (danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, alan isimlerinin tescili ve devri vb.)

konularında hizmet verilmektedir.

Anayasal hak olan dernek kurma hürriyeti kapsamında kazanç paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere kurulan derneklere ve kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan vakıflara hukukumuzda tüzel kişilik tanınmışsa da, bu tüzel kişiliklerin arkasına saklanılarak hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesinin önüne geçebilmek için de dernek ve vakıflar sıkı kurallara ve denetimlere tabi tutulmaktadır.
Bu kapsamda, dernek ve vakıfların mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterebilmeleri amacıyla Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
• Dernek ve Vakıfların Kuruluş İşlemleri
• Organlarının ve Kararlarının Hukuki Denetimi
• Tüzüklerinin Düzenlenmesi, Tadili
• Gerekli İzinlerin Alınması
• Genel Kurul Toplantılarının Yapılması
• Dernek ve Vakıfların İşleyişi ve Feshine İlişkin Davaların Takibi
• Dernek Yönetim Kurulu – Vakıf Mütevelli Heyeti Danışmanlığı
• Mevzuata Uygunluk Konusunda Düzenli Hukuki Danışmanlık Verilmesi